Parterapi

PARTERAPI

Jag arbetar med IBCT - Intergrated Behavorial Couples Therapy där ordet integrated står för att metoden kombinerar förändrings och acceptansstrategier. Acceptans handlar här om ett förhållningssätt till tillvaron och livet, om att se och stå ut med verkligheten så som den är, och om att utifrån den insikten agera i riktning mot sina värden och mål. Mål som kan definieras inom ramen för en relation – eller på egen hand.


I parterapi som IBCT menar man att par, oundvikligen och med tiden, kommer att möta problem. Par kommer att bråka, tycka illa om vissa saker och vara oense om andra. Men det är inte det om ger upphov till lidande. Lidandet orsakas istället av hur paret hanterar de här problemen.


Terpin består av två delar, en kartläggningsfas och en behandlingsfas. Paret och terpeuten träffas vid fyra tillfällen för att kartlägga problemområden  som finns i relationen och vad som vidmakthåller dom. Två av tillfällena träffas man gemensamt och var sin gång individuellt. Utifrån detta beslutar man vad man ska arbeta mot för mål i  inom relationen eller på egen hand och övergår i behandlingsfasen. Beroende på problem och mål sker en individuell bedömning om hur många tillfällen som behövs, vanligt är 5- 10 tillfällen.


Utgångspunkten är att man ska förlåta och förstå istället för att anklaga och bli arga på varandra och försök hitta nya konstruktiva sätt att mötas genom nyfikenhet och samarbete.